The Digital Markets Act

Nieuwe regels om Big Tech aan banden te leggen

De Europese Commissie (het uitvoerend orgaan van de Europese Unie) houdt hierbij een oogje in het zeil en formuleert een kader voor de Gatekeeper of poortwachter en wat deze wel en niet mogen op de markt. Een gatekeeper is kort samengevat iemand die de toegang tot een digitale markt beheert. Deze poortwachters dienen te voldoen aan een heleboel complianceregels ten aanzien van de Europese Commisssie.

Wie zijn de poortwachters (Gatekeepers) ?

(1) “poortwachter”: Een aanbieder van kernplatformdiensten wordt als poortwachter aangewezen indien deze:

a) een aanzienlijke impact heeft op de interne markt;

Wanneer een kernplatformdienst :
In de laatste drie boekjaren in de EER een jaaromzet van ten minste 6,5 miljard EUR heeft behaald, of gemiddelde marktkapitalisatie of gelijkwaardige reële marktwaarde van de onderneming in het laatste boekjaar ten minste 65 miljard bedroeg en indien deze tenminste in drie lidstaten een kernplatform aanbiedt

b) een kernplatformdienst exploiteert die voor zakelijke gebruikers als een
belangrijke toegangspoort fungeert om eindgebruikers te bereiken;

indien deze een kernplatformdienst aanbiedt met meer dan 45 miljoen maandelijkse actieve eindgebruikers die in de Unie zijn gevestigd of zich aldaar bevinden en meer dan 10 000 jaarlijkse actieve, in de
Unie gevestigde zakelijke gebruikers in het laatste boekjaar;voor de toepassing van de eerste alinea wordt met maandelijkse actieve eindgebruikers het gemiddelde aantal maandelijkse actieve eindgebruikers
gedurende het grootste deel van het laatste boekjaar bedoeld;

c) met betrekking tot haar activiteiten een stevig verankerde en duurzame positie
inneemt of naar verwachting in de nabije toekomst een dergelijke positie zal
innemen.

indien in elk van de laatste drie boekjaren aan de voorgenoemde drempels is voldaan.

(2) “kernplatformdienst”: een van de volgende diensten:
a) onlinetussenhandelsdienst;
b) onlinezoekmachine;
c) online socialenetwerkdienst;
d) videoplatformdienst;
e) nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiedienst;
f) besturingssysteem;
g) cloudcomputerdienst;
h) advertentiedienst, waaronder advertentienetwerken, advertentieuitwisselingsdiensten en ander advertentietussenhandelsdiensten, aangeboden
door een aanbieder van de onder a) tot en met g) genoemde
kernplatformdiensten;

Wat zijn de verplichtingen (artikel 5 en 6 DMA)

Artikel 5

Verplichtingen voor poortwachters

Met betrekking tot elk van zijn overeenkomstig artikel 3, lid 7, geïdentificeerde
kernplatformdiensten doet een poortwachter het volgende:

a) de poortwachter combineert geen persoonsgegevens die afkomstig zijn van deze kernplatformdiensten met persoonsgegevens van andere diensten die door de poortwachter worden aangeboden of met persoonsgegevens van diensten van derden, en meldt eindgebruikers niet aan op andere diensten van de poortwachter teneinde persoonsgegevens te combineren, tenzij de eindgebruiker de specifieke keuze heeft gekregen en toestemming heeft verleend in de zin van Verordening (EU) 2016/679 ;

b) de poortwachter laat zakelijke gebruikers toe dezelfde producten of diensten aan eindgebruikers aan te bieden via onlinetussenhandelsdiensten van derden tegen prijzen of onder voorwaarden die verschillen van die welke via de onlinetussenhandelsdiensten van de poortwachter worden aangeboden;

c) de poortwachter laat zakelijke gebruikers toe aanbiedingen aan eindgebruikers die via de kernplatformdienst zijn verworven, te promoten en contracten met deze eindgebruikers te sluiten, ongeacht of zij daarvoor gebruikmaken van de kernplatformdiensten van de poortwachter, en laat eindgebruikers toe om via de kernplatformdiensten van de poortwachter toegang te krijgen tot en gebruik te maken van inhoud, abonnementen, functies of andere artikelen door middel van de softwaretoepassing van een zakelijke gebruiker, wanneer deze artikelen door de eindgebruikers van de desbetreffende zakelijke gebruiker zijn gekocht zonder gebruik te maken van de kernplatformdiensten van de poortwachter;

d) de poortwachter belet de zakelijke gebruikers niet of beperkt hen niet in hun mogelijkheden om bij een bevoegde overheidsinstantie problemen aan te kaarten in verband met praktijken van poortwachters;

e) de poortwachter verplicht zakelijke gebruikers niet een identificatiedienst van de poortwachter te gebruiken, aan te bieden of daarmee te interageren in het kader van diensten die worden aangeboden door zakelijke gebruikers die gebruikmaken van de kernplatformdiensten van die poortwachter;

f) de poortwachter verplicht zakelijke gebruikers of eindgebruikers niet zich te abonneren op of zich te registreren bij andere kernplatformdiensten die overeenkomstig artikel 3 zijn geïdentificeerd of die voldoen aan de drempels van artikel 3, lid 2, punt b), als voorwaarde voor toegang tot, inschrijving op of registratie op een van hun overeenkomstig dat artikel geïdentificeerde kernplatformdiensten;

g) de poortwachter verstrekt de adverteerders en uitgevers aan wie hij advertentiediensten verleent op hun verzoek informatie over de prijs die de adverteerder en de uitgever hebben betaald, alsook over het bedrag of de vergoeding die aan de uitgever is betaald, voor de publicatie van een bepaalde advertentie en voor elk van de door de poortwachter geleverde betrokken advertentiediensten.

Artikel 6

Verplichtingen voor poortwachters die nader kunnen worden gespecificeerd

1. Met betrekking tot elk van zijn overeenkomstig artikel 3, lid 7, geïdentificeerde kernplatformdiensten doet een poortwachter het volgende:

p>a) wanneer een poortwachter de concurrentie aangaat met zakelijke gebruikers, onthoudt hij zich van het gebruik van gegevens die niet openbaar beschikbaar zijn en die worden gegenereerd door activiteiten van die zakelijke gebruikers, alsook van de eindgebruikers van die zakelijke gebruikers of van zijn kernplatformdiensten, of die worden verstrekt door die zakelijke gebruikers van zijn kernplatformdiensten of door de eindgebruikers van die zakelijke gebruikers;

b) de poortwachter laat eindgebruikers toe voorgeïnstalleerde softwaretoepassingen op zijn kernplatformdienst te verwijderen, onverminderd de mogelijkheid voor een poortwachter om dergelijke verwijdering te beperken met betrekking tot softwaretoepassingen die essentieel zijn voor de werking van het besturingssysteem of van het apparaat en die in technisch opzicht niet op zichzelf door derden kunnen worden aangeboden;

c) de poortwachter maakt het mogelijk om softwaretoepassingen of appstores van derden die gebruikmaken van of in wisselwerking staan met de besturingssystemen van die poortwachter, te installeren en effectief te gebruiken, en maakt de toegang tot deze softwaretoepassingen of appstores met andere middelen dan de kernplatformdiensten van die poortwachter mogelijk. De poortwachter wordt niet belet evenredige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat softwaretoepassingen of appstores van derden de integriteit van de hardware of het besturingssysteem die door de poortwachter ter beschikking worden gesteld, niet in gevaar brengen;

d) de poortwachter geeft in rangschikkingen geen gunstigere behandeling aan diensten en producten die worden aangeboden door de poortwachter zelf of door een derde die tot dezelfde onderneming behoort, in vergelijking met soortgelijke diensten of producten van derden, en de poortwachter past eerlijke en niet-discriminerende voorwaarden voor die rangschikking toe;

e) de poortwachter legt geen technische beperking op aan het vermogen van eindgebruikers om over te stappen en zich te abonneren op andere softwaretoepassingen en diensten waartoe toegang kan worden verkregen via het besturingssysteem van de poortwachter, ook wat betreft de keuze van de aanbieder van internettoegang voor eindgebruikers;

f) de poortwachter maakt het voor zakelijke gebruikers en aanbieders van ondersteunende diensten mogelijk toegang te krijgen tot en te interageren met dezelfde functies van het besturingssysteem, van de hardware en van de software die beschikbaar zijn of worden gebruikt bij het verlenen van ondersteunende diensten door de poortwachter;

g) de poortwachter biedt adverteerders en uitgevers op verzoek en kosteloos toegang tot de instrumenten voor prestatiemeting van de poortwachter en tot de informatie die adverteerders en uitgevers nodig hebben om zelf een onafhankelijke verificatie van hun advertentieportefeuille uit te voeren;

h) de poortwachter zorgt voor effectieve portabiliteit van gegevens die zijn gegenereerd door de activiteit van een zakelijke gebruiker of eindgebruiker, en stelt met name instrumenten ter beschikking aan eindgebruikers om de gegevensportabiliteit te vergemakkelijken, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679, onder meer door continue toegang in real time te bieden;
i) de poortwachter biedt zakelijke gebruikers of door een zakelijke gebruiker gemachtigde derden kosteloos en op doeltreffende, hoogwaardige wijze
continue en in real time toegang tot en gebruik van geaggregeerde of nietgeaggregeerde gegevens die worden verstrekt voor of gegenereerd in het kader van het gebruik van de betrokken kernplatformdiensten door die zakelijke gebruikers en de eindgebruikers die betrokken zijn bij de producten of diensten die door die zakelijke gebruikers worden geleverd; de poortwachter maakt de toegang tot en het gebruik van persoonsgegevens alleen mogelijk indien deze rechtstreeks verband houden met het gebruik door de eindgebruiker van producten of diensten die door de betrokken zakelijke gebruiker worden aangeboden via de betrokken kernplatformdienst, en wanneer de eindgebruiker voor een dergelijke uitwisseling toestemming geeft in de zin van Verordening(EU) 2016/679 ;

j) de poortwachter verleent alle derde aanbieders van onlinezoekmachines op hun verzoek onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden toegang tot gegevens over rangschikkingen, zoekopdrachten, clicks en weergaven in verband met gratis en betaalde zoekopdrachten die door eindgebruikers op onlinezoekmachines van de poortwachter zijn gegenereerd, mits de gegevens over zoekopdrachten, clicks en weergaven die persoonsgegevens zijn,geanonimiseerd worden;

k) de poortwachter past eerlijke en niet-discriminerende algemene voorwaarden toe voor de toegang door zakelijke gebruikers tot zijn overeenkomstig artikel 3 van deze verordening aangewezen appstore.
2. Voor de toepassing van lid 1, punt a), omvatten niet openbaar beschikbare gegevens alle door zakelijke gebruikers gegenereerde geaggregeerde en niet-geaggregeerde gegevens die kunnen worden afgeleid uit of verzameld aan de hand van de commerciële activiteiten van zakelijke gebruikers of hun klanten op de

Hoe gaat de afdwingbaarheid in z'n werk?

Persbericht van de Commissie:

De invoering van nieuwe verplichtingen voor platformen en rechten voor gebruikers zou zinloos zijn als deze niet naar behoren worden gehandhaafd.

De nieuwe geharmoniseerde regels zullen overal in Europa rechtstreeks en uniform van toepassing zijn. De gespecialiseerde teams van de Commissie zullen centraal toezicht houden op zeer grote platformen en zeer grote onlinezoekmachines, alsook op gatekeepers, gekoppeld aan doeltreffende en afschrikkende sancties.

Elk platform, groot of klein, zal een wettelijke vertegenwoordiger in Europa moeten hebben. We zullen nu dus weten wie we moeten bellen als er een probleem is. En elke lidstaat krijgt een regelgever met de nodige bevoegdheden om de regels te handhaven.

Bevelen van nationale overheidsinstanties zullen doeltreffender zijn om illegale inhoud aan te pakken en informatie over de overtreder te verkrijgen, met name over de grenzen heen. We zullen ook vertrouwen op een netwerk van betrouwbare “flaggers”, zoals ngo’s, hotlines of houders van rechten, om ervoor te zorgen dat platforms met voorrang reageren op de gemelde illegale inhoud. Groepsacties tegen platformen die de regels overtreden, zullen gemakkelijker worden en benadeelde consumenten kunnen schadeloos worden gesteld.

Vanaf wanneer in werking?

De Europese Raad moet nog goedkeuren in september en dan 6 maanden na deze acceptatie.

Digital Services Act

Is een update van de richtlijn elektronische handel en gericht op Illegale inhoud, goederen en diensten en het beschermen van de grondrechten van de Europese Burgers

Digital Markets Act

Heeft als doelstelling de macht van de grote platformen te counteren en concurrentie te verzekeren door het aanstellen van poortwachters die moeten voldoen aan verplichtingen ten aanzien van de Europese Commissie