Juridische informatie en privacy beleid van de website www.advocaatdebruyne.be

 

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

Jents Debruyne bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jents Debruyne.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Aanvatten cliënt-relaties

U kan  contact opnemen op deze website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat zo’n contactname niet automatisch betekent dat u cliënt bent of zal worden van het kantoor. Cliënten worden enkel aanvaard na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden.

 

Persoonsgegevens

Wij slaan geen persoonsgegevens op tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt  en u cliënt wordt van ons kantoor, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor het goed functioneren van de site (zie  automatisch vergaarde informatie en cookies).  Contactformulieren worden niet bijgehouden indien u geen cliënt wordt. Als u cliënt wordt van ons kantoor worden uw gegevens verwerkt in de lijn van wat noodzakelijk is voor een kwalitatieve dienstverlening en met inachtneming van de deontologische regels die van toepassing zijn op Advocaten.

Indien toch persoonlijke gegevens worden verwerkt zal uw toestemming worden gevraagd door een opt-in vakje aan te merken. Dit kan voorvallen met met het oog op een geautomatiseerde, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met ons contractueel verbonden ondernemingen indien dit noodzakelijk is voor de kwaliteitsvolle dienstverlening. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contact pagina van deze website. Daarnaast kan u zich wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

 

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. U kan deze cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Er zullen enkel functionele cookies worden gebruikt, voor analytische, tracking, en third-party cookies zal uw specifieke toestemming worden gevraagd 

Niet toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er o.m. toe :

De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt

De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder ons hiervoor een voorafgaandelijke toestemming te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

 

Onze aansprakelijkheid

Informatie op de website

De informatie over juridische onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd.

Jents Debruyne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Jents Debruyne is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn. zouden zijn.

 

Identificatieplicht

Advocaten vallen onder toepassing van  het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) wanneer zij bepaalde diensten verlenen ten behoeve van hun cliënten.

Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan de advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

Advocaten zijn ertoe gehouden  cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is.

Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben wij niet alleen met betrekking tot onze cliënten – natuurlijke en rechtspersonen – zelf, maar eveneens t.a.v. hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen.

Wanneer bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten worden vastgesteld waarvan het kantoorj weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan niet doormeldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.